Siðareglur Tandrabergs


Hér fyrir neðan má lesa siðareglur Tandrabergs bæði á Íslensku og Pólsku  

Starfsmenn Tandrabergs ehf. skulu lesa þessar siðareglur og samþykkja þær með undirritun.


Ætlast er til að þú kynnir þér efni þess vandlega í öllum atriðum.

Við lestur þessa skjals færðu upplýsingar um:

Ø Stefnu og markmið Tandrabergs ehf.
Ø Ábyrgð stjórnenda og starfsmanna.
Ø Upplýsingar sem gera þér kleift að sinna störfum þínum.
Ø Reglur sem gilda innan fyrirtækisins.
Ø Framkomu sem ætlast er til að þú tileinkir þér bæði á vinnustað sem og utan hans þegar þú kemur fram sem starfsmaður Tandrabergs.
Ø Hvernig brugðist er við hegðunarvandamálum.
Ø Hvernig vandamál eru leyst.

Það er mat eigenda Tandrabergs að skýrar siðareglur sem tryggt er að farið verði eftir sé grunnurinn að velgengi og framtíðarvexti fyrirtækisins ásamt vellíðan allra er þar starfa.

Eftir að hafa lesið þessar reglur og fengið svör við spurningum og skýringar ef eitthvað er óljóst, skaltu undirrita skjalið sem þar með gefur vinnuveitanda til kynna að þú hafir lesið, skilið og samþykkir reglur þessar og sért reiðubúin(n) að fara eftir þeim. Þar með verða þessar reglur hluti af ráðningarsamningi þínum.

Eskifirðið 15. april 2008

___________________________

Einar Birgir Kristjánsson

Image

Siðareglur Tandrabergs


Starfsmönnum er skylt að fara eftir siðareglum þessum í öllum störfum sínum fyrir Tandraberg.

Siðareglurnar fjalla m.a. um markmið fyrirtækisins, um framkomu við samstarfsmenn, um samskipti við viðskiptavini og um notkun og umgengni eigna fyrirtækisins.

•1 Tilgangur

Tilgangur þessara siðareglna er þríþættur:

- að með skilmerkilegum hætti skýra stefnumörkun varðandi framkomu og vinnureglur sem eiga við um alla starfsmenn er vinna á vegum Tandrabergs.
- að stuðla að heiðarleika, réttsýni og sanngirni starfsfólks Tandrabergs gagnvart hvert öðru, fyrirtækinu og viðskiptavinum þess.
- að efla traust og tiltrú viðskiptavina á Tandrabergi ásamt því að efla réttlætisvitund eigenda, stjórnenda og starfsmanna.

2 Stefna og Markmið Tandrabergs

- Markmið Tandrabergs er að bjóða ávallt hagkvæmustu lausnir á þörfum viðskiptavina sinna.
- Til að svo megi vera þá hagnýtum við bestu tækni sem völ er á og erum í samstarfi við aðila sem búa að mikilli þekkingu og reynslu.
- Aðalsmerki Tandrabergs eru starfsmennirnir, sem ávallt hafa fagmennsku og öryggi í forgrunni þegar þeir veita þjónustu, hvort sem er við byggingar, landanir eða aðrar framkvæmdir og hverskonar afhendingu umbeðinnar þjónustu.
- Í umhverfismálum er markmið Tandrabergs að koma fram af virðingu við umhverfi sitt, bæta það og tryggja að ekki verði óþarfa röskun á því vegna starfseminnar.

•3 Ábyrgð stjórnenda

Skilvirk stjórnun er skilyrði fyrir því að markmið fyrirtækisins náist. Stjórnendum Tandrabergs ber að stefna að eftirfarandi markmiðum:

- Að koma upp og viðhalda öruggu og heilnæmu vinnuumhverfi og tryggja að starfsmenn ástundi öruggt vinnulag.
- Að koma fram við starfsmenn af sanngirni, jafnræði og virðingu og sinna vel mannlegum þáttum.
- Að hæfni og geta starfsmanna fái að njóta sín innan hópsins og þeir séu hvattir til dáða með því að skapa umhverfi þar sem allir starfsmenn geta nýtt hæfileika sína.
- Að bregðast skjótt við vandamálum starfsmanna, leita ráðgjafar og stuðnings ef þörf krefur.
- Að veita starfsmönnum reglulega ítarlegar upplýsingar í tæka tíð varðandi stöðu og nýja verksamninga.
- Að stuðla að góðum samskiptum milli stjórnenda og starfsmanna.
- Að virða reglur um tækifæri til bættrar frammistöðu með samtölum um frammistöðu.
- Að stuðla að og viðhalda stöðugum endurbótum og metnaðarfullum árangurs-markmiðum gegnum dreifingu á valdi og ábyrgð, hvatningu og jákvæðu viðhorfi til starfsmanna fyrir vel unnin störf.
- Að framfylgja persónulega og tryggja sömuleiðis að hópurinn virði siðareglur þessar.

•4 Ábyrgð starfsmanna

Vinnuframlag starfsmanna er undirstaða þess að fyrirtækið nái markmiðum sínum. Starfsmönnum ber að stefna að eftirfarandi markmiðum:

• Að viðhalda öruggu og heilnæmu vinnuumhverfi og tryggja að vinnulag sé ávallt öruggt. Taka ábyrgð á eigin öryggi, sem og öryggi vinnufélaga sinna.

• Að umgangast vinnufélaga og stjórnendur af sanngirni og virðingu.

• Að vinna af heilindum að markmiðum Tandrabergs. Að takast á hendur þau verkefni sem mælt er fyrir um.

• Að stuðla að opnum og góðum samskiptum á vinnustað. Koma persónulegum vandamálum eða kvörtunum á framfæri við yfirmann. Ef hann ekki bregst við þá skal hafa samband við næsta yfirmann.

• Að nýta þau tækifæri sem í boði eru til að bæta eigin frammistöðu.

• Að á virkan hátt styðja endurbætur á vinnulagi og styrkja metnað hópsins til að skara fram úr.

• Að vekja athygli yfirmanna á óviðeigandi hegðun innan hópsins sem og stjórnunarháttum.

• Að leitast við að skilja þessar siðareglur og framfylgja þeim.

• Samfélagið og framkoma

Starfsmönnum ber að hafa í huga að framkoma, hvar sem er við vinnu fyrir Tandraberg, skiptir máli fyrir fyrirtækið sjálft og aðra starfsmenn þess. Starfsmenn skulu temja sér að koma fram við viðskiptavini af fyllstu virðingu og kurteisi og fylgja almennum viðurkenndum gildum í því efni, hvort sem lítur að ásýnd eða athöfnum.

•6 Umhverfisvernd og öryggi

Starfsmönnum ber að taka þátt í og vera meðvitaðir um umhverfisstefnu fyrirtækisins. Starfsmenn eru ábyrgir fyrir því að gjörðir þeirra séu ávallt í samræmi við lagareglur sem ná til umhverfismála.

Starfsmönnum er skylt að tilkynna tafarlaust um atburði sem standast ekki framangreindar kröfur um umhverfisvernd. Hér er sérstaklega átt við ef vart verður við leka af einhverju tagi, útblástur mengunarefna eða önnur umhverfisslys sem eiga sér stað.

•7 Fyrirmæli

Miklu skiptir að hver starfsmaður fylgi öllum lögmætum fyrirmælum yfirmanna sinna. Sé starfsmaður ófær um að vinna verk, af hvaða ástæðu sem vera kann, skal viðkomandi starfsmaður þegar í stað tilkynna það yfirmanni sínum. Það getur leitt til viðurlaga að neita að fara að lögmætum fyrirmælum.

•8 Fjármál og gögn

Nákvæm framsetning á reikningsskilum fyrirtækisins er ein af mikilvægustu þáttum í starfsemi fyrirtækisins. Allir starfsmenn skulu hafa í huga að skýrslur og önnur skjöl sem þeir fylla út í tengslum við vinnu sína eru vinnuskjöl.

Falsanir, óréttmæt útfylling á skjölum eða önnur háttsemi sem kemur í veg fyrir að réttar upplýsingar berist stjórnendum fyrirtækisins, opinberum aðilum eða endurskoðenda eru alvarleg brot á þessum siðareglum.

•9 Trúnaðarupplýsingar

Trúnaðarupplýsingar eru allar þær upplýsingar sem ekki eru þekktar almenningi. Mörg skjöl sem innihalda ýmsar upplýsingar sem eru trúnaðarupplýsingar geta verið með verðmætustu eignum fyrirtækisins. Öllum starfsmönnum fyrirtækisins ber að vernda trúnaðarupplýsingar sem þeir verða áskynja í starfi sínu og koma í veg fyrir að samkeppnisaðilar eða aðrir aðilar sem gætu nýtt slíkar upplýsingar komist yfir þær.

Starfsmönnum er óheimilt að nýta trúnaðarupplýsingar í eigin ágóðaskyni og skiptir engu máli hvernig þeir komast yfir slíkar upplýsingar. Á sama hátt er starfsmönnum óheimilt að taka við trúnaðarupplýsingum frá samkeppnisaðilum eða reyna að komast yfir trúnaðarupplýsingar frá þeim aðila með þeim hætti sem þessar siðareglur banna.

•10 Hagsmunaárekstur

Hagsmunaárekstur getur orðið til ef starfsmaður á beinna eða óbeinna hagsmuna að gæta í tengslum við ákvörðun sem hann þarf að taka t.a.m. ef hann kynni að hagnast persónulega á ákvörðun á kostnað fyrirtækisins eða aðrir aðilar tengdir honum t.d. maki, vinir eða fjölskylda.

Starfsmenn mega ekki taka við gjöfum (umfram smágjafir), eða annarskonar greiðslum frá viðskiptavinum fyrirtækisins. Starfsmönnum er jafnframt óheimilt að bjóða óviðeigandi greiðslur til að fá viðtakanda til þess að beita áhrifum sínum til hagsbóta fyrir fyrirtækið.

Öllum starfsmönnum er skylt að gera yfirmanni fyrirfram grein fyrir því ef hugsanleg hætta sé á hagsmunaárekstri t.d. ef ljóst er að fjölskyldumeðlimur á í hlut.

•11 Eignir fyrirtækisins

Starfsmönnum eru stundum lagðar til eignir fyrirtækisins til að nýta við starf sitt. Óheimilt er að nýta eignir fyrirtækisins til einkanota nema í undantekningatilvikum og þá að fengnu samþykki yfirmanns. Ef starfsmenn eru ekki vissir um að notkun á tiltekinni eign samrýmist framangreindu ber þeim að hafa samband við yfirmann sinn og fá úr því skorið.

Telji einhver starfsmaður sig hafa grun um svik eða þjófnað á eignum fyrirtækisins skal hann tilkynna það tafarlaust.

•12 Samkeppni

Þar sem fyrirtækið starfar m.a. á útboðsmarkaði er oft tekist á um verkefni. Þrátt fyrir það skulu starfsmenn beita sanngirni gagnvart öllum viðskiptavinum og birgjum og passa upp á að mismuna ekki einstökum viðskiptavinum fyrirtækisins né beita ósanngirni.

•13 Vinnutími

• Hver starfsmaður er ábyrgur fyrir eigin mætingu.

• Ætlast er til að starfsmenn séu mættir á sinn vinnustað þegar vinnutími hefst.

• Starfsmenn skulu sjá til þess að nægilegur tími gefist í lok vinnudags til frágangs til að tryggja öryggi á vinnusvæðinu.

Verkstjóri veitir nánari leiðbeiningar um upphaf og lok vinnutíma.

•14 Öryggisbúnaður starfsmanna og öryggi á vinnustað

Á vinnusvæði er sú krafa gerð að starfsmaður noti ávallt allar persónuhlífar sem honum/henni hafa verið látnar í té.

Sérhverjum starfsmanni er skylt að fara í öllu að reglum um öryggi á vinnustað. Þessar reglur eru í umsjón verkstjóra.

•15 Kröfur um framkomu

Hér eru nefnd nokkur atriði um framkomu sem ekki hafa komið fram annars staðar í þessu skjali og sem samræmast ekki markmiðum um framkomu sem Tandraberg hefur sett sér.

- Brot á öryggisreglum sem stofna í hættu eigin öryggi, öryggi vinnufélaga, annarra eða eigna.
- Að tilkynna ekki um slys, hættulegt atvik eða slysahættu.
- Óeðlilegar og óheimilar fjarvistir. Fjarvist frá vinnu þrátt fyrir að fjarvistarbeiðni hafi verið hafnað.
- Að mæta til vinnu undir áhrifum áfengis og/eða fíkniefna.
- Móðgandi, niðurlægjandi eða ofbeldiskennd framkoma af hvaða tagi sem er, án tillits til hvað olli henni. Hvers konar mismunun eða áreitni.
- Að hafa undir höndum í heimildarleysi eigur fyrirtækisins eða annars starfsmanns.

•16 Viðbrögð við hegðunarvandamálum

Tekið er á hegðunarvandamálum af festu. Yfirmaður skal hafa frumkvæði um aðgerðir á þessu sviði.

•1. Óformlegt samtal um þá hegðun sem vandkvæðum veldur.

•2. Formleg ráðgjöf hjá rekstrarstjóra/starfsmannastjóra.

•3. Formleg viðvörun um afleiðingar ef uppteknum hætti er haldið til streitu. Í þessu getur falist að starfsmanni sé gefið til kynna að til uppsagnar geti komið.

•4. Ef starfsmaður bætir ekki ráð sitt að fenginni formlegri viðvörun kann að koma til uppsagnar.

Í þeirri ráðgjöf sem lýst er hér í fjórum liðum, skal verkstjóri, rekstrarstjóri og/eða starfsmannastjóri gera starfsmanni grein fyrir eftirfarandi:

- Þeirri hegðun sem talin er óviðunandi.
- Til hvaða aðgerða þarf að grípa til að ráða bót á vandamálinu.
- Afleiðingum, ef hegðunin breytist ekki.
- Hvernig fyrirtækið hyggst aðstoða starfsmann við að gera nauðsynlegar úrbætur.
- Dagsetningu þar sem farið verður yfir það hvort ástandið hafi lagast.

Starfsmaður kann að kjósa að trúnaðarmaður sé viðstaddur formlegt ráðgjafarsamtal. Ætlast er til að starfsmenn bregðist við ráðgjöf með jákvæðum hætti.

•17 Fylgni við siðareglur og viðurlög

Gert er ráð fyrir að allir starfsmenn Tandrabergs fylgi framangreindum siðareglum af kostgæfni og sem meira er um vert, starfi í anda þeirra, þar sem ekki er hægt að setja allar reglur á blað.

Til þess að þessar siðareglur verði virkar þurfa allir starfsmenn að vera vakandi yfir því að aðrir starfsmenn séu jafnframt að fylgja þessum reglum. Ef þú veist um aðstæður sem vekja upp grundsemdir um að verið sé að brjóta siðareglurnar ber þér að tilkynna um slíkt. Trúnaði er heitið um allar upplýsingar sem veittar eru.

Brot á siðareglum þessum má tilkynna bæði munnlega og skriflega til eftirfarandi aðila: til yfirmanna, til rekstrarstjóra eða til starfsmannastjóra.

•18 Staðfesting

Hér með staðfestist að ég hef lesið, skil og samþykki siðareglur þessar.

Ég geri mér grein fyrir að siðareglurnar kunna að vera breytilegar frá einum tíma til annars og að þegar mér hafa verið kynntar breytingar á þeim þá verða þær hluti af ráðningarsamningi mínum.

Ég geri mér grein fyrir að ef ég virði þessar skyldur að vettugi eða gerist brotlegur við þær, kann slíkt að stofna í hættu áframhaldandi starfi mínu hjá Tandrabergi.

Pracownicy Tandraberg ehf.

Pracownicy Tandraberg ehf. (spółka z o.o.) muszą zapoznać się z tym regulaminem i zaakceptować go poprzez złożenie własnego podpisu.

Zakłada się, że uważnie zapoznasz się z treścią tego regulaminu wraz ze wszystkimi jego zagadnieniami.

Poprzez zapoznanie się z tym dokumentem uzyskasz informacje o:

Ø Polityce i celach przedsiębiorstwa Tandraberg ehf.
Ø Zakresie odpowiedzialności kierowników i pracowników.
Ø Tym co pomoże Ci dobrze wykonywać swoją pracę.
Ø Zasadach obowiązujących w przedsiębiorstwie.
Ø Zachowaniu, którego się oczekuje od Ciebie zarówno w miejscu pracy jak i poza jego terenem, jako od pracownika przedsiębiorstwa Tandraberg.
Ø Tym jakie się reaguje na problemy związane z niewłaściwym zachowaniem.
Ø W jaki sposób rozwiązuje się problemy.

W ocenie właścicieli przedsiębiorstwa Tandraberg zapewnienie tego, iż przestrzeganie wyraźnych zasad regulaminu jest podstawą dobrobytu i rozwoju przyszłościowego przedsiębiorstwa a także dobre samopoczucie wszystkich osób w nim zatrudnionych.

Po zapoznaniu się z tym regulaminem i uzyskaniu odpowiedzi na pytania i wytłumaczenia wtedy kiedy coś jest niejasne, należy własnoręcznie podpisać ten dokument, co pozwoli pracodawcy zobaczyć, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś ten regulamin i jesteś przygotowany/a do postępowania zgodnie z nim. Tym samym zasady tego regulaminu stają się częścią Twojej umowy o zatrudnieniu.

Eskifjörður, 15 kwietnia 2008 roku

___________________________

Einar Birgir Kristjánsson


Pracownicy mają obowiązek postępowania zgodnie z tym regulaminem przy wszystkich wykonywanych pracach dla przedsiębiorstwa Tandraberg.

Regulamin ten nawiązuje m.in. do celów przedsiębiorstwa, zachowania współpracowników, kontaktów z klientami a także użycia i obchodzenia się z własnością przedsiębiorstwa.

•1 Założenia

Ten regulamin ma trzy założenia:

q W łatwo zrozumiały sposób wytłumaczyć zakres polityki przedsiębiorstwa względem zachowania i zasad pracy obowiązujących wszystkich pracowników przedsiębiorstwa Tandraberg.
q Promowanie uczciwości i sprawiedliwości wśród pracowników przedsiębiorstwa Tandraberg wobec siebie nawzajem, przedsiebiorstwa i jego klientów.
q Zwiększenie poczucia zaufania klientów wobec przedsiębiorstwa Tandraberg a także zwiększenie świadomości i poczucia sprawiedliwości wśród właścicieli, kierownictwa i pracowników.

•2 Polityka i cele przedsiębiorstwa Tandraberg

q Celem przedsiębiorstwa Tandraberg jest to, aby zawsze oferować najbardziej skuteczne rozwiązania względem potrzeb klinetów przedsiębiorstwa.
q W jak najbardziej efektywny sposób wykorzystać najlepszą dostępną technologię i prowadzić współpracę z tymi partnerami, którzy posiadają obszerną wiedzę i doświadczenie.
q Głównym standardem przedsiębiorstwa Tandraberg są pracownicy, którzy zawsze udzielają fachowych i pewnych usług wtedy kiedy są proszeni o udzielenie informacji i usług niezależnie od tego czego one dotyczą one.
q W sprawach środowiska przedsiębiorstwa Tandraberg podkreśla się znaczenie szacunku wobec własnego środowiska, ulepszenie go i zapewnienie tego, aby nie dochodziło do niepotrzebnych zakłóceń z powodu działalności.

•3 Odpowiedzialność kierownictwa

Skuteczne zarządzanie jest warunkiem do osięgnięcia celów przedsiębiorstwa. Kierownictwo przedsiębiorstwa Tandraberg ma obowiązek dążenia do spełniania następujących celów:

q Ulepszenie i zachowanie pewnego i zdrowego środowiska w pracy i zapewnienie tego, aby pracownicy działali zgodnie z pewnymi i stabilnymi metodami pracy.
q Sprawiedliwe traktowanie pracowników uwględniając zasady równouprawnienia i szacunku.
q Umiejętności i kwalifikacje pracowników muszą być wykorzystane w grupie pracowników a pracownicy zachęcani do działań poprzez stwarzanie takiego środowiska, w którym wszyscy pracownicy mogą wykazać się swoimi umiejętnościami.
q Szybkie reagowanie na problemy pracowników, szukanie porad i wsparcia w razie potrzeb.
q Regularne udzielanie pracownikom w odpowiednim czasie wyczerpujących informacji na temat aktualnej sytuacji i nowych umów / kontraktów.
q Promowanie dobrej interkomunikacji pomiedzy kierownictwem a pracownikami.
q Szanowanie zasad o możliwościach ulepszenia wydajności przedsiebiorstwa poprzez rozmowy o wydajności.
q Ciągłe promowanie i stawianie ambitnych celów dotyczących osiągnięć poprzez odpowiednie rozmieszczenie władzy i odpowiedzialności, zachecanie i pozytywne nastawienie do pracowników z uwagi na dobrze wykonaną pracę.
q Postępowanie i zapewnienie tego, że grupa szanuje zasady tego regulaminu.

•4 Odpowiedzialność pracowników

Wkład pracowników w pracę jest podstawą do osiągnięć przez przedsiębiorstwo swoich celów. Pracownicy mają obowiązek dążenia do nastepujących celów:

• Zachowanie pewnego i zdrowego środowiska w pracy i zapewnienie tego, że metody pracy są zawsze bezpieczne. Odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo a także bezpieczeństwo swoich współpracowników.

• Wspólne przebywanie ze współpracownikami i kierownikami uwględniając zasady sprawiedliwości i wzajemnego szacunku.

• Stałe dążenie do osiągnięcia celów przedsiebiorstwa Tandraberg. Przejmowanie przekazywanych zadań w pracy.

• Promowanie otwartej i dobrej interkomunikacji w miejscu pracy. Informowanie kierownika i rozwiązywanie problemów i skarg. Jeśli kierownik nie zareaguje, należy skontaktować się z następnych kierownikiem.

• Wykorzystanie tych możliwości, które są oferowane w celu ulepszenia wydajności w pracy.

• Czynne wspieranie wszelkich działań mających na celu ulepszenie metod pracy i wspieranie ambicji grupy do osiągnięcia wybitnych wyników.

• Wzbudzenie uwagi kierownictwa na nieodpowiednie zachowania w grupie a także sposoby zarządzania.

• Dążenie do zrozumienia zasad tego regulaminu i postępowanie zgodnie z nim.

•5 Społeczeństwo i zachowanie

Pracownicy muszą pamiętać o tym, że zachowanie podczas wykonywanie jakiejkolwiek pracy w przedsiębiorstwie Tandraberg ma duże znaczenie dla samego przedsiębiorstwa a także dla innych pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Pracownicy powinni być opanowani i uprzejmie udzielać usług klientom i postępować zgodnie z powszechnie przyjetymi zasadami w tej sprawie, niezależnie od tego czy chodzi o wygląd czy działania.

•6 Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Pracownicy muszą brać udział i mieć świadomość o polityce dotyczącej środowiska w przedsiębiorstwie. Pracownicy ponoszą odpowiedzialność za to, aby ich postępowania były zawsze zgodne z zasadami obowiązujacymi w sprawach środowiska.

Pracownicy mają obowiązek niezwłocznego informowanie o zajściach, które nie spełniają w.w. wymogów dotyczących ochrony środowiska. Tutaj szczególnie ma się na myśli to czy zachodzą przecieki jakiegokolwiek typu, wydobywanie się substancji trujących lub innych wypadków, które mają miejsce.

•7 Instrukcje / polecenia

Bardzo istotne jest to, aby kazdy pracownik postępował zgodnie ze wszystkimi prawnymi poleceniami swoich kierowników. Jeśli pracownik nie jest zdolny do wykonywania powierzonego mu zadania, z jakichkolwiek powodów, wtedy odpowiedni pracownik musi poinformować o tym swojego przełożonego. Może to prowadzić do zatwierdzenbia o odmowie postępowania według prawnych poleceń.

•8 Finanse i dokumentacja

Dokładne zestawienie statusu finansowego przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych czynników w działalności przedsiębiorstwa. Wszyscy pracownicy powinni pamiętać o tym, że wszystkie raporty i inne dokumenty, które wypełniają w związku z pracą, są dokumentacją miejsca pracy.

Fałszowanie, bezprawne wypełnianie dokumentów lub inne zachowania prowadzące do tego, że kierownictwo przedsiebiorstwa, osoby publiczne lub rewizorzy otrzymują niewłaściwe informacje, są poważnym pogwałceniem tego regulaminu.

•9 Informacje poufne

Informacje poufne to wszystkie te informacje, które nie są ujawniane. Wiele dokumentów, które zawierają różnego rodzaju informacje, które sa informacjami poufnymi, mogą być najważniejszą własnością przedsiebiorstwa. Wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa muszą zachować i chronić informacje poufne, których posiadaczami stają się w czasie pracy i starać się zapobiec temu, aby konkurent lub konkurenci mogli wykorzystać takie informacje, w przypadku gdyby mieli do nich dostęp.

Pracownicy nie mogą wykorzystywać informacji poufnych z myślą o własnej korzyści i nie ma znaczenia w jaki sposób takie informacje do nich dotarły. W podobny sposób pracownikom nie wolno przyjmować informacji poufnych od konkurentów lub próbować od nich zdobyć informacje poufne w sposób, który jest zakazany zgdonie z tym regulaminem.

•10 Konflikt interesów

Konflikt interesów może powstać wtedy, kiedy pracownik prowadzi interesy w sposób pośredni lub bezpośredni w nawiązaniu do postanowień, których się podejmuje, np. wtedy kiedy pracownik może odnieść osobiste zyski ekonomiczne na koszt przedsiębiorstwa. Dotyczy to również innych osób powiązanych z pracownikiem, tj. np. współmałżonek, przyjaciele lub rodzina.

Pracownicy nie mogą przyjmować darów (oprócz mniejszych podarunków) lub jakichkolwiek innych opłat od klientów przedsiębiorstwa. Pracownikom nie wolno także proponować nieodpowiednich opłat mających na celu wywieranie własnego wpływu na odbiorcę po to, aby przedsiębiorstwo odnosło z tego korzyści.

Wszyscy pracownicy mają obowiązek w odpowiednim czasie uświadamiać kierowników o możliwych niebezpieczeństwach zajścia konfliktu interesów, np. wtedy kiedy staje się jasne, że chodzi o udział członków rodzin.

•11 Własność przedsiębiorstwa

Pracownicy czasami otrzymuję własność przedsiębiorstwa po to, aby korzystać z tego w czasie wykonywanie pracy. Nie wolno korzystać z własności przedsiębiorstwa w celach prywatnych, z wyjątkiem niektórych przypadków przy czym po otrzymaniu zgody kierownika. Jeśli pracownicy nie są pewni co do tego czy użycie danej własności jest zgodne z w.w. opisem, należy skontaktować się ze swoim przełożonym i otrzymać odpowiedź w tej sprawie.

Jeśli u któregoś z pracowników wzbudzone zostanie podejrzenie o oszustwie lub kradzieży własności przedsiębiorstwa, należy niezwłocznie o tym poinformować.

•12 Konkurencja

Tam gdzie przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność m.in. na rynku ofert, prowadzi się walke o projekty. Pomimo tego pracownicy powinni być uczciwi wględem wszystkich klientów i uważać na to, aby nie dyskriminować poszczególnych klientów przedsiębiorstwa ani też stosować nieuczciwych metod.

•13 Godziny pracy

• Każdy pracownik jest odpowiedzialny za stawienie się w pracy.

• Zakłada się, że pracownicy przychodzą do pracy wtedy kiedy zaczynają się godziny pracy.

• Pracownicy muszą pilnować tego, aby pod koniec dnia pracy wystarczało im czasu na doprowadzenie pracy do końca tak, aby zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Kierownik pracy udziela bliższych informacji na temat początku i końca godzin pracy.

•14 Wyposażenie ochronne pracowników i bezpieczeństwo w miejscu pracy

W miejscu pracy wymaga się, aby pracownik zawsze używał wszystkich niezbędnych elementów osobistego wyposażenia ochronnego, które mu / jej zostały powierzone.

Każdy pracownik z osobna ma obowiązek zakładania na siebie tego wszystkiego co jest przewidziane w regulaminie o bezpieczeństwie w miejscu pracy. Te zasady są nadzorowane przez kierownika pracy.

•15 Wymogi względem zachowania

Tutaj wymienionych jest kilka zagadnień o zachowaniu w pracy. Nigdziej indziej w tym dokumencie nie zostało to podane. Wymogi te nie nawiązują do celów w odniesieniu do zachowania ustalonego przez przedsiębiorstwo Tandraberg.

- Złamanie zasad bezpieczeństwa, które prowadzą do zagrożenia własnego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa współpracowników, innych osób i własności.
- Nie informowanie o wypadkach, niebezpiecznych zajściach lub niebezpieczeństwach powstania wypadków.
- Nienaturalne i niedozwolone nieobecności. Nieobecność w pracy pomimo tego, że odrzucono prośbę o udzielenie pozwolenia na nie przyjście do pracy.
- Stawianie się w pracy pod wpływem alkoholu i / lub narkotyków.
- Zachowanie nacechowane obrażeniami, upokarzeniami i przemocą wobec innych nie zależnie od rodzaju takiego zachowania i nie zależnie od tego w czym ma swoje źródło. Każdego rodzaju dyskryminacja lub prześladowanie.
- Bezprawne posiadanei własności przedsiębiorstwa lub innych pracowników.

•16 Reagowanie na problemy związane z zachowaniem

Problemy związane z zachowaniem są rozwiązywane od źródła. Kierownik powinien wykazać inicjatywę w zaproponowaniu działań w tej sprawie.

•1. Nieformalna rozmowa o zachowaniu, które powoduje problemy.

•2. Formalne poradnictwo u kierownika produkcji / kierownika działu pracowników.

•3. Formalne ostrzeżenie o konsekwencjach jeśli zachowania powtarzają się notorycznie. Może to oznaczać, że pracownik otrzymuje ostrzeżenie o tym, że konsekwencją może być zerwanie umowy o zatrudnieniu.

•4. Jeśli pracownik nie zmieni swojego zachowania po otrzymaniu formalnego ostrzeżenia, może dojść do wypowiedzenia umowy o zatrudnieniu.

W czasie udzielenia porady, która podana jest w czterech punktach poniżej, kierownik produkcji i / lub kierownik działu pracowników uświadamiają pracownikowi następujące zagadnienia:

- Zachowanie, które uważa się za nieodpowiednie.
- Jakich należy zasięgnąć metod, aby naprawić problem.
- Konsekwencje, jeśli zachowanie nie ulegnie zmianom.
- W jaki sposób przedsiębiorstwo może ewentualnie pomóc pracownikowi w dokonaniu niezbędnych zmian.
- Ustalenie daty kiedy zostanie zrewidowany stan rzeczy i czy nastąpiły pozytywne zmiany.

Pracownik może zażyczyć sobie obecności męża zaufania w chwili trwania formalnej rozmowy poradniczej. Zakłada się, że pracownicy zareagują pozytywnie na poradnictwo.

•17 Postępowanie zgodnie z regulaminem

Zakłada się, że wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa Tandraberg sumienne przestrzegają w.w. regulaminu i tych wszystkiego co nie da się umieścić na papierze.

Aby ten regulamin zaczął sprawdzać się w praktyce, wszyscy pracownicy muszą czuwać nad tym, aby inny pracownicy również przestrzegali tego regulaminu. Jeśli znane Tobie są okoliczności wzbudzające podejrzenia o tym, że dopuszczono się zlamania zasad w tym regulaminie, masz obowiązek informowania o tym. Przy udzielaniu wszystkich informacji zachowuje się poufność.

O złamaniach zasad tego regulaminu można informować ustnie i pisemnie i przekazywać te informacje nastepującym osobom: kierownikowi, kierownikowi produkcji lub kierownikowi działu pracowników.

•18 Potwierdzenie

Niniejszym potwierdzam, iż zpoznałem się, rozumiem i akceptuję niniejszy regulamin.

Zdaję sobie sprawę z tego, że regulamin ten może ulegać zmianom od czasu od czasu i że po tym jak zostanę poinformowany o zmianach w regulaminie, będą one częścią mojej umowy o zatrudnieniu.

Zdaję sobie sprawę z tego, że jeśli nie będę przestrzegał obowiązków zawartych w tym regulaminie

Skipaumferð
Skoðaðu skipaumferð við Ísland
Vefmyndavélar
Hér eru allar helstu vefmyndavélar á austurlandi.
Vegagerðin
Skoðaðu færð á vegum o.fl.
Image

Please insert your API key for mailchimp.